Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen ACT in Actie en een opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een opdrachtgever kan zowel een natuurlijke als een juridische rechtspersoon zijn.

Aanmelding en Betaling
Voor de ACT-introductiecursus, de ACT-basiscursus en de ACT-verdiepingscursus dient men zich online aan te melden via www.actinactie.nl/aanmeldformulier. Opdrachtgever krijgt na aanmelding direct bericht van ontvangst. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn om de betreffende uitvoering doorgang te laten krijgen, zal de factuur worden toegestuurd (inclusief algemene voorwaarden). Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan per bankoverschrijving op rekeningnummer NL36RABO0171200721 ten name van ACT in Actie onder vermelding van het factuurnummer. Bij het niet voldoen, zal er een betalingsherinnering worden verstuurd. Indien het bedrag niet is voldaan bij aanvang van de cursus, kan de toegang worden geweigerd. De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling. Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de cursus hanteert de opleider het tijdstip waarop de betaling is ontvangen als selectiecriterium. De overige deelnemers worden op de reservelijst gezet.

Bedenktermijn
De opdrachtgever kan gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De opdrachtnemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst of de dag van inschrijving.

Annulering
Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
– U kunt de opleiding tot 12 weken voor aanvang annuleren tegen 50,- euro administratiekosten.
– Bij annulering tot 8 weken voor de startdatum wordt er 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht.
– Bij annulering korter dan 8 weken voor de startdatum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
– Wanneer u binnen 12 weken annuleert voor aanvang van de opleiding, kan u zelf een vervanger voorstellen die door ACT in Actie goedgekeurd moet worden volgens voorwaarden van deelname of kan ACT in Actie een vervanger van de wachtlijst laten deelnemen. Hiervoor wordt 50,- euro administratiekosten in rekening gebracht.

ACT in Actie heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten, de locatie van de cursus te wijzigen (waarbij het virtuele lokaal ook tot de opties behoort) en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen volledige restitutie van de betaling plaats (binnen het gestelde termijn van 14 dagen). ACT in Actie vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

Geheimhouding
ACT in Actie garandeert de opdrachtgever informatie die zij van de opdrachtgever ter beschikking krijgt nimmer ter beschikking te stellen aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van deze opdrachtgever.

Auteursrecht
Het auteursrecht en intellectueel eigendom op de door ACT in Actie uitgegeven syllabi en overige leermiddelen berust bij ACT in Actie, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACT in Actie zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

Algemene voorwaarden ACT in Actie – Ingangsdatum: 25-04-2020 – Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54589800.