1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
de onderneming handelend onder de naam “ACT in Actie” en een derde partij (hierna te noemen “Afnemer” of “Cursist” waarop ACT in Actie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. In de algemene voorwaarden van ACT in Actie wordt een onderscheid gemaakt tussen voorwaarden die betrekking hebben op de afnemer en voorwaarden die betrekking hebben op de cursist. De Afnemer of Cursist kunnen één dezelfde persoon zijn te weten een consument, ofwel kan de Afnemer een organisatie zijn waarbij de overeenkomst op één of meerdere Cursisten te weten natuurlijke personen betrekking heeft.
In dit gedeelte van de voorwaarden wordt de situatie geregeld waarin een overeenkomst tot stand komt door aanmelding van de Afnemer/Cursist voor een op de website gepubliceerde cursus die openstaat voor inschrijving. Maatwerk dienstverlening (ookwel Incompany) wordt geregeld middels aparte algemene voorwaarden.
1.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ACT in Actie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken door ACT in Actie.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Afnemer, indien deze een organisatie betreft, wordt van de hand gewezen tenzij ACT in Actie hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaat.
1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ACT in Actie en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar aard en strekking van deze bepalingen.
1.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar aard en strekking van deze algemene voorwaarden.
1.8. Indien ACT in Actie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, oftewel uit coulance van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken ten voordele van de Afnemer, blijven deze onverminderd van toepassing. ACT in Actie behoudt het recht om in andere gevallen naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Cursusaanbod
2.1. Het cursusaanbod bestaat uit verschillende onderdelen welke op verschillende wijzen plaatsvinden, steeds vermeld bij de specifieke cursus en waaraan de volgende betekenissen worden toegekend:
Fysiek:  De cursus vindt fysiek plaats op locatie
Virtueel Lokaal: De cursus vindt virtueel plaats via een online live verbinding
Live: Dit is het geval bij zowel de fysieke cursus als het virtuele lokaal: de cursus vindt live plaats, er is interactie tussen de docent en de cursisten, en tussen de mede-cursisten onderling
Online: De cursus vindt plaats in de online omgeving door middel van opgenomen materiaal, er is geen sprake van live interactie

3. Aanmelding
3.1. Voor de onderdelen van het cursusaanbod te weten:
• ACT-introductiecursus
• ACT-basiscursus
• ACT-verdiepingscursus
• Terugkomdag
• Introductieworkshop
• Online ACT-basiscursus
• Specialistische verdiepingscursussen
• Supervisie
dient men zich online aan te melden via het aanmeldformulier op de website van ACT in Actie. De Afnemer/Cursist krijgt na aanmelding direct bericht van ontvangst.

4. Betaling
4.1. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn om de betreffende uitvoering doorgang te laten vinden, zal de factuur worden toegestuurd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 15 dagen te worden voldaan per bankoverschrijving op rekeningnummer NL36RABO0171200721 ten name van ACT in Actie onder vermelding van het factuurnummer. Indien niet voldaan binnen deze termijn zal er een betalingsherinnering worden verstuurd.
4.2. Indien het bedrag niet is voldaan bij aanvang van de cursus, kan de toegang worden geweigerd.

5. Opschorting, annulering
5.1. De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling.
5.2. De Afnemer die consument is kan gebruik maken van de herroepingstermijn van 15 dagen na inschrijving. De bedenktijd van 15 dagen geldt ook wanneer een deelnemers binnen 15 dagen van de cursus zich inschrijft maar vervalt op moment dat de deelnemer aan de cursus heeft deelgenomen (o.a. aanwezig zijn bij eerste cursusdag of inloggen).
5.3. Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
• U kunt de opleiding tot 12 weken voor aanvang annuleren tegen €50,- euro administratiekosten.
• Bij annulering tot 8 weken voor de startdatum wordt er 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht.
• Bij annulering korter dan 8 weken voor de startdatum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
• Bij inschrijving voor de online ACT-basiscursus is vanaf het moment dat toegang wordt verleend tot de online omgeving geen restitutie meer mogelijk.
5.4. Wanneer u tot 8 weken voor de startdatum annuleert, maar een vervanger kan worden gevonden zal niet 50% van het volledige cursusbedrag in rekening worden gebracht, maar zal ACT in Actie de administratiekosten ad €50,- euro in rekening brengen. U kunt zelf een vervanger voorstellen, deze vervanger dient door ACT in Actie goedgekeurd te worden aan de hand van de deelnamecriteria. Tevens kan ACT in Actie een vervanger van de wachtlijst laten deelnemen.
5.5. Bij een te gering aantal aanmeldingen – minder dan 10 – (al dan niet door mutaties) behoudt ACT in Actie zich het recht voor de gehele opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding ingelicht. In geval er sprake is van reeds voldane betalingen vindt volledige restitutie van de betaling plaats (binnen de gestelde termijn van 15 dagen). ACT in Actie vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten en is niet gehouden tot vergoeding van enige overige bijkomende kosten.

6. Uitvoering & overmacht
6.1. Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de cursus hanteert de opleider het tijdstip waarop de aanmelding is ontvangen als selectiecriterium. De overige deelnemers worden ingeschreven op de reservelijst.
6.2. ACT in Actie behoudt zich het recht voor om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten of de locatie van de cursus te wijzigen. Dit houdt tevens in dat de cursus kan plaats vinden in het virtuele lokaal.
6.3. Cursussen in het virtuele lokaal vinden te allen tijde live plaats, waardoor de cursusonderdelen conform vereisten plaats kunnen vinden, en dit geen gevolgen heeft voor de accreditatie.
6.4. Verplaatsing van de cursus naar het virtuele lokaal is derhalve geen geldige grond voor annulering van de cursus, er is dan ook geen restitutie mogelijk in dit geval. Tevens biedt dit geen grond voor gedeeltelijke restitutie, aangezien het verplaatsen van de cursus naar het virtuele lokaal tevens aanvullende kosten met zich meebrengt.

7. Accreditatie
7.1. ACT in Actie is een CRKBO Geregistreerde Instelling, dit houdt in dat ACT in Actie voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. ACT in Actie behoudt zich het recht voor om deze registratie niet te verlengen.
7.2. De ACT-basiscursus (fysiek of virtuele lokaal) wordt door verscheidene organisaties als erkende opleiding beschouwd en als zodanig geaccrediteerd. Aan de Cursist welke is aangesloten bij één van deze organisaties kunnen opleidingspunten worden toegekend voor het succesvol afronden van de ACT-basiscursus.
7.3. Deze organisaties verbinden elk hun eigen voorwaarden aan een accreditatie, deze voorwaarden zijn dynamisch en kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Mogelijkerwijze wordt een accreditatie op enig moment niet meer verlengd door de organisatie of door ACT in Actie zelf. ACT in Actie staat het te allen tijde vrij een accreditatie niet te verlengen. ACT in Actie doet hiervan geen bijzondere mededeling, de actuele accreditaties worden weergegeven via de website van ACT in Actie. De verantwoordelijkheid ligt bij de Cursist (of Afnemer in geval deze niet dezelfde persoon zijn) om te controleren of een puntentoekenning plaats kan vinden alvorens zich voor de basiscursus aan te melden.
7.4. ACT in Actie is in beginsel (behoudens een enkele uitzondering) belast met de puntentoekenning echter Cursist is verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste gegevens hiervoor. Indien er benodigde gegevens ontbreken kan ACT in Actie niet overgaan tot puntentoekenning. ACT in Actie is hier nimmer verantwoordelijk voor.
7.5. Voor de ACT-basiscursus (fysiek of virtuele lokaal) geldt dat er slechts een puntentoekenning plaats kan vinden bij voldoende deelname en een succesvol afgeronde eindopdracht. ACT in Actie hanteert hiervoor gestandaardiseerde criteria en is nimmer verantwoordelijk voor het niet slagen van een Cursist.
7.6. Per afzonderlijke cursus wordt naast een eventuele accreditatie tevens een certificaat toegekend. Om welk certificaat dit gaat (“succesvol afronden” of “bewijs van deelname”) en welke vereisten hieraan zijn verbonden kan per cursus verschillen en is derhalve te allen tijde afzonderlijk aangegeven per cursus.
7.7. Voor de online ACT-basiscursus geldt dat deze niet geaccrediteerd wordt omdat hier sprake is van opgenomen lesmateriaal in plaats van een “live” cursus. Bij succesvolle afronding van de eindopdracht wordt hiervoor door ACT in Actie wel een certificaat verstrekt. (Let op: dit geldt voor de Online basiscursus en dus niet voor de basiscursus in het virtuele lokaal).

8. Cursusmaterialen
8.1. ACT in Actie levert alle cursusmaterialen aan, met uitzondering van het basisboek “Time to ACT!”. Dit basisboek behoort tot het verplicht cursusmateriaal voor de basiscursus en dient door de Afnemer/Cursist zelf te worden aangeschaft om aan de basiscursus te kunnen deelnemen.
8.2. Het aangeleverde cursusmateriaal is door ACT in Actie samengesteld, geschreven en geproduceerd, (online) videomateriaal inbegrepen, tenzij anders vermeld. De intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan ACT in Actie, zie artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
8.3. Cursisten die fysiek hebben deelgenomen aan de ACT in Actie-basiscursus en de ACT in Actie-verdiepingscursus hebben na afloop van de cursus een jaar lang “professional access” tot de ACT in Actie online Academy.
8.4. De online basiscursus bestaat uit verschillende onderdelen met videomateriaal door ACT in Actie samengesteld en geproduceerd, toegankelijk via een online platform. Tevens heeft de Cursist toegang via dit platform toegang tot het online forum.

9. Betaling en incassokosten
9.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door ACT in Actie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ACT in Actie aangegeven. ACT in Actie is gerechtigd om periodiek te factureren.
9.2. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.3. Het verzuim van de Afnemer die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
9.4. ACT in Actie heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
9.5. De Afnemer die geen consument is, is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ACT in Actie verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die consument is, is slechts gerechtigd tot verrekening op basis van uit wet- of regelgeving toekomende bevoegdheid tot verrekening.
9.6. Indien de Afnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer.
9.7. De werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen in aanmerking voor vergoeding indien deze redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Afnemer geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke afnemer).
9.8. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

10. Aansprakelijkheid en schade
10.1. Indien ACT in Actie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2. ACT in Actie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ACT in Actie is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.3. De aansprakelijkheid van ACT in Actie is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar.
10.4. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van ACT in Actie jegens een afnemer beperkt tot het door ACT in Actie in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.5. ACT in Actie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.6. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ACT in Actie aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan ACT in Actie toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ACT in Actie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ACT in Actie of onder haar verantwoordelijkheid vallende ondergeschikten.
10.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet in geval Afnemer een natuurlijk persoon (consument) is en voor zover er sprake is van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding van ACT in Actie.
10.9. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ACT in Actie gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor de schade aan de zijde van ACT in Actie daardoor ontstaan.

11. Intellectuele eigendom en geheimhouding
11.1. ACT in Actie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of overige wet- en regelgeving omtrent intellectuele eigendom, in het bijzonder die welke berusten op de op de door ACT in Actie uitgegeven syllabi en overige leermiddelen. Intellectuele eigendomsrechten worden slechts overgedragen indien de aard van de opdracht dit redelijkerwijze rechtvaardigt en dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is tussen ACT in Actie en Afnemer. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACT in Actie zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.
11.2. ACT in Actie is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van Afnemer, Cursist of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ACT in Actie partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
12.2. De rechter in de vestigingsplaats van ACT in Actie is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ACT in Actie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene voorwaarden ACT in Actie – Ingangsdatum: 16-07-2021 – Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54589800.