Wie is ACT in Actie?
Dit is de privacyverklaring van ACT in Actie gevestigd te Partij-Wittem, KvK 54589800, BTW: NL001835232B48. ACT in Actie is verantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Wanneer verwerkt ACT in Actie uw informatie?
ACT in Actie verwerkt persoonsgegevens van u op het moment dat u zich op enigerlei wijze tot ACT in Actie wendt en daarbij uw gegevens bij ACT in Actie achterlaat. Dit kan via de website wanneer u contact met ACT in Actie opneemt, een aanmeldingsformulier invult, bij een persoonlijke afspraak of als u ACT in Actie per email/brief dan wel telefoon benadert of als (potentieel) zakelijke relatie uw diensten aanbiedt.

Voor welke doeleinden gebruikt ACT in Actie uw informatie?

ACT in Actie zal uw gegevens met de volgende doeleinden gebruiken c.q. verwerken:

• Wanneer u uw contactgegevens bij ACT in Actie achterlaat beschouwt ACT in Actie dit als toestemming om uw gegevens te verwerken met het doel om contact met u op te nemen;
• In het voortraject richting een mogelijke dienstverlening zal ACT in Actie gegevens verwerken welke noodzakelijk zijn om tot een correct en volledig voorstel te komen voor de dienstverlening, en een offerte aan u uit te brengen;
• Wanneer u met ACT in Actie een overeenkomst sluit t.b.v. het volgen van een cursus en/of aanschaffen van materiaal, zal ACT in Actie persoonsgegevens verwerken welke noodzakelijk zijn voor het sluiten van een rechtsgeldige overeenkomst;
• Na het sluiten van een overeenkomst zal ACT in Actie gegevens verwerken met het doel deze overeenkomst deugdelijk uit te oefenen, de overeengekomen onderdelen van de overeenkomst bij u in rekening te kunnen brengen en financiële administratie te kunnen voeren. E.e.a. afhankelijk van de aard en inhoud van de overeenkomst;
• Om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van overeenkomsten aan te gaan, te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren.

Ook kan ACT in Actie uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden gebruiken:
• Om uitvoering te geven aan de door u – via de website – gevraagde dienstverlening;
• Voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder bijvoorbeeld het genereren van managementinformatie en -rapportage;
• Naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
• Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
• Om u te informeren over onze dienstverlening of overige activiteiten en om u aanbiedingen te kunnen doen, tenzij door u wordt aangegeven dat u hierop geen prijs stelt.

Welke persoonsgegevens verwerkt ACT in Actie?


ACT in Actie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

• NAW-gegevens (naam, initialen, adres, woonplaats)
• Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
• Aanspreektitel, geslacht, geboortedatum
• Nationaliteit, geboorteplaats, burgerlijke staat
• Bankrekeningnummer
• Beroep en/of opleidingsachtergrond / Huidige werkgever / accreditatienummer of BIG nummer (i.v.m. toelating/ accreditatie/facturatie)
• Andere informatie benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst
• Gegevens voor het onderhouden van de relatie
• Indien van toepassing: zakelijke contactgegevens & overige zakelijke gegevens (zoals bijv. bankrekeningnummer, BTW nummer, KvK nummer)

Indien ACT in Actie in het kader van de uitvoering van een overeenkomst gegevens verwerkt van derden die onder uw verantwoordelijkheid vallen zal ACT in Actie met u een verwerkersovereenkomst aangaan.

Grondslagen van verwerking persoonsgegevens
ACT in Actie zal uw persoonsgegevens slechts verwerken op basis van een geldige verwerkingsgrondslag. De geldige verwerkingsgrondslagen als gesteld in de AVG betreffen:
1. Toestemming van de persoon om wie het gaat.
2. Het is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren.
3. Het is noodzakelijk wegens wettelijke verplichting
4. Het is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen.
5. Het is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
6. Het is noodzakelijk om het gerechtvaardigde belang van ACT in Actie te behartigen.

Beveiliging van uw informatie
ACT in Actie spant zich tot het uiterste in om passende maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

Hoe wordt uw informatie gedeeld?
Uw persoonsgegevens zijn binnen ACT in Actie uitsluitend inzichtelijk voor de personeelsleden die daarbij een belang hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden (need-to-know basis).
Uw persoonsgegevens worden mogelijk ook gedeeld met externe partijen zoals externe dienstverleners van ACT in Actie die inzicht hebben in de administratie van ACT in Actie (bijvoorbeeld een boekhouder). Uw persoonsgegevens worden verder mogelijk gedeeld met externe dienstverleners die via ACT in Actie werkzaamheden aan u leveren of op andere wijze mede uitvoering geven aan de overeenkomst tussen u en ACT in Actie (bijvoorbeeld een cursusdocent), hiervan wordt u altijd op de hoogte gesteld.
ACT in Actie verstrekt slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze externe partijen om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Met deze partijen sluit ACT in Actie een verwerkersovereenkomst.
Ook verstrekt ACT in Actie uw persoonsgegevens aan externe partijen zoals politie en overheidsinstellingen indien ACT in Actie daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft verkregen.

Hoe wordt uw informatie verkregen?
Uw informatie wordt verkregen ofwel rechtstreeks via uzelf, ofwel uit openbare bronnen. ACT in Actie verkrijgt geen persoonsgegevens via derden tegen betaling. Mogelijk verkrijgt ACT in Actie uw gegevens van derden in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden voor u of voor deze derde. Met deze partij zal ACT in Actie een verwerkersovereenkomst sluiten.

Hoelang wordt uw informatie bewaard?
Uw persoonsgegevens worden zo kort als mogelijk bewaard. Dit is in ieder geval voor zolang dit noodzakelijkerwijze volgt uit verplichtingen op basis van wet – en regelgeving en voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming
ACT in Actie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Wat zijn uw rechten?
U heeft recht van inzage en correctie van uw persoonsgegevens, dit houdt in dat u ACT in Actie op elk gewenst moment kunt verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan.
Daarnaast kunt u ACT in Actie verzoeken om de persoonsgegevens die deze verwerkt te beperken en/of om uw persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit).
Ook heeft u recht op bezwaar over de wijze waarop ACT in Actie met uw persoonsgegevens omgaat, alsmede kunt u uw bezwaar kenbaar maken ingeval u geen informatie van ACT in Actie wenst te ontvangen over haar dienstverlening of overige activiteiten. U kunt hiertoe uw klacht kenbaar maken aan ACT in Actie. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mocht u overgaan tot het intrekken van uw toestemming om bepaalde gegevens te verwerken, dan is het mogelijk dat ACT in Actie u geen deugdelijke en/of volledige dienstverlening meer kan bieden. Mocht ACT in Actie om deze reden niet kunnen voldoen aan haar verplichtingen op basis van een mogelijke overeenkomst tussen u en ACT in Actie, en is de intrekking van uw toestemming daarvan de oorzaak, dan is dit gebrek in de nakoming niet aan ACT in Actie toe te rekenen.

Bij vragen, opmerkingen en klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop ACT in Actie uw persoonsgegevens registreert, gebruikt of verwerkt wordt u verzocht contact op te nemen met ACT in Actie via de op deze website gepubliceerde contactgegevens.

Contact
info@actinactie.nl

Aanpassingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast, het meest actuele privacy statement is te allen tijde via deze website te raadplegen.

Datum: 01-01-2021